ដំណើរផ្សងព្រេងរបស់អាឡាដាំងនិងអាលីបាបា៖ រាត្រីទី17"ថ្ងៃធ្វើដំណើរមួយ"