ដំណើរផ្សងព្រេងរបស់អាឡាដាំងនិងអាលីបាបា៖ រាត្រីទី19"អាណាចក្រគូកាដ៏អស្ចារ្យ"