ដំណើរផ្សងព្រេងរបស់អាឡាដាំងនិងអាលីបាបា៖ រាត្រីទី20"តាមប្រមាញ់ទាសករ"