ដំណើរផ្សងព្រេងរបស់អាឡាដាំងនិងអាលីបាបា៖ រាត្រីទី21"ប្រវត្តិសាស្ត្រ"