ដំណើរផ្សងព្រេងរបស់អាឡាដាំងនិងអាលីបាបា៖ រាត្រីទី24"អ្នករកឃើញប្រាសាទក្រោមដី"