ស្នេហាមច្ឆានុ៖ភាគទី6"ការផ្លាស់ប្តូរក្នុងទឹកសមុទ្រ"